การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/65

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการสำหรับวารสารลวะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กิจกรรมอื่นๆ