มรท.รับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และ 2562

ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มีการรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ทั้งสิ้น 4,053 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นั้นหากมีกำหนดการเป็นที่แน่นอนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ