คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาครู มรท. ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, สาขาวิชาการประถมศึกษา, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 600 คน ได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน และสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาครูรับรู้และมีความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะครูที่ควรมีในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจาก EduTech Thailand (Google Partner for Education), ทีมวิทยากรจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 และ คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งในแบบการอบรมแบบ Onsite และการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรม เรื่อง การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยทีมวิทยากรจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 และการอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วยพลังครูรุ่นใหม่ โดยทีมวิทยากรจาก EduTech Thailand (Google Partner for Education) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมหัวข้อ วิศวกรสังคม โดย คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม , การจัดกิจกรรม Talk Show แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความเป็นครูเทพสตรี และกิจกรรม Walk Rally โดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมอื่นๆ