มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 40 หลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาพลศึกษา / วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา / วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ / วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) และสาขาวิชาเคมี (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) / วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) / วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา / วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต), สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการบัญชี
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาศิลปกรรม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาดนตรีศึกษา / วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และการจัดการธุรกิจดิจิทัล) / วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

กิจกรรมอื่นๆ