การประชุม คกก.ดำเนินงานกำหนดรายละเอียดชุดกีฬา นศ. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องแบบชุดกีฬานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องแบบชุดกีฬานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ