ผู้แทน มรท. ร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะในเรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Onsite และการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ, การเรียนรู้หลักสูตร E-Learning เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการจัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมและขยายผลความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมตนเองไปสู่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

กิจกรรมอื่นๆ