วจก.จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ.ภาคปกติ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบการปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 70 คน ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัลลภ สิงหราช Education Partnership Expert จากบริษัท แฟลช กรุ๊ป และ ผศ.ธนิดา ภู่แดง และ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม 

กิจกรรมอื่นๆ