วจก.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 นานาชาติ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 นานาชาติ ครั้งที่ 4 "วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ" ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 37 สถาบัน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยชั้นเรียน และเพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก 
สำหรับงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2565 โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง Communication a Soft Power of Brands in Creative Economy โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Wan Irham รองอธิการบดี Universiti Teknologi MARA Kedah Branch (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา) ประเทศมาเลเซีย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย, การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมอื่นๆ