คณะครุศาสตร์จัดอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความสามารถในการนิเทศโดยใช้การโค้ช สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 90 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยการใช้โค้ช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ