การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/65

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระที่เสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ