มรท.จัดบรรยายพิเศษรายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ รายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว ในรูปแบบการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนสาขาวิชา และผู้ที่สนใจ ได้ร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพและการปรับตัวของระบบอุดมศึกษาในประเทศ และสถานการณ์ของโลก และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการอุดมศึกษา และนวัตกรรมระบบอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย Policy Specialist กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ นวัตกรรมสังคมและความร่วมมือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ