การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/65

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 ของ ผศ.สุธน ตาดี / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน I (ร.) และ X (ขาดสอบ) นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ