ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากรด้านการฟังพูดอ่านและเขียนในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการปฏิบัติงาน และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการจัดกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมอื่นๆ