นายกสภา มรท. นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย วันที่ 1

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไอวี่ 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวันที่ 1 ในรูปแบบการประชุมแบบ Onsite และ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในประเด็นบทบาทและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่ดูแลกิจการด้านวิชาการ อำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการ การสรุปพันธกิจและแนวทางการควบคุมดูแลกิจการ และการปรับโครงสร้างและกระบวนการควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย และเพื่อนำผลสรุปจากการระดมสมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นำไปสู่แนวทางการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และกิจการอื่น ๆ รวมทั้งการปรับโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยในวันนี้เป็นการระดมความคิดเห็นในประเด็นบทบาทและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย และ คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล
การระดมความคิดเห็นในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการผลิตกำลังคนและการวิจัยพัฒนา โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล / ด้านการบริการวิชาการ โดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง และ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง และ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย อ.ภูธร ภูมะธน และ คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล
การระดมความคิดเห็นในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างการจัดองค์กรและกระบวนการบริหาร โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย , คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย , รศ.วรวุฒิ เทพทอง และ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , ด้านนโยบายและแผน โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย , คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย , รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง และ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน โดย คุณดวงสมร วรฤทธิ์ และ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ และด้านบุคลากร ซึ่งแยกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ด้านการจัดการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล และ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง และด้านการพัฒนาบุคคล โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล
และการสรุปแนวทางการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านวิชาการ โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และด้านการบริหารจัดการ โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล

กิจกรรมอื่นๆ