คณะครุศาสตร์จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความสามารถในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ครูฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความสามารถในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา จำนวน 120 คน ที่เข้าร่วมการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ครู โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ปวรา ชูสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ อ.ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน อาจารย์แขนงวิชาการหลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ