วจก.ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบการปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการบัญชี  ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 70 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และได้รับความรู้และทักษะในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คชา ศัยยกุล และ อ.อรวรรณ แท่งทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ