รร.สาธิต มรท.จัดตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 1,193 คน ณ บริเวณโดมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ค้นหาความผิดปกติในร่างกายและหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมอื่นๆ