รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. นำผู้แทนสาขาวิชาและผู้แทนบุคลากร ร่วมทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ 2565) ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสาขาวิชาทั้ง 6 คณะ และผู้แทนหน่วยงานสายสนับสนุน จำนวน 96 คน ได้ฟื้นฟูและเพิ่มพูนพัฒนาทักษะในการเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้กับอาจารย์และบุคลากร และเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบ และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา, รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฅ, ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มการทำหลักสูตรระยะสั้น
โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นการบรรยายให้ข้อมูลรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการพลิกโฉม ปี 2565) โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ การบรรยายแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ โดย รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
จากนั้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม โดย รศ.ดร.พงศ์ หรดาล และการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม โดย รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มจัดทำร่างหลักสูตรระยะสั้น
และในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นการนำเสนอร่างหลักสูตรระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ 

กิจกรรมอื่นๆ