วจก.ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 1 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 320 คน ได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษา
โดยในภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศในระดับคณะ และในภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักคณาจารย์และสาขาวิชาของตนเอง

กิจกรรมอื่นๆ