การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/65

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2565 - 2569
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติด้วย

กิจกรรมอื่นๆ