มรท.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวอวยพรแก่นักศึกษา ในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 1 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาพึงต้องปฏิบัติในระหว่างการศึกษา และเพื่อแนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
โดยในวันนี้เป็นการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองสำหรับของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / การแนะนำการให้บริการของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดย คุณโยธิน อังกูรขจร นักวิชาการ ชำนาญการ, คุณวลัยภรณ์ เกตุยา นักวิชาการศึกษาและหัวหน้างานบริการการศึกษา และคุณธีนยภัทร์ ศรีสุระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา / การบรรยายแนะแนวทางกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น / การแนะนำกองพัฒนา สำนักงานอธิการบดี สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา โดยคุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา
การบรรยายหัวข้อ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคม โดย คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / การบรรยายหัวข้อ "วัยใส...ใจสะอาด" โดย คุณวิศรุต สมงาม รองประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง Thai PBS และการเสวนาหัวข้อ "ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไรภายใต้ร่มยูงทอง" โดย พ.ท.วิษณุรักษ์ ขันทองทิพย์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 13, ครูวิลาลักษณ์ ขำนิล ครู ค.ศ.1 โรงเรียนดงตาลวิทยา และคุณวัชรี ชัยณรงค์ จากบริษัท Wink White ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ