ผู้บริหารและคณาจารย์ มรท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Project Meeting & Game Workshops Hotel Stars & Smart Leo

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และ อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Project Meeting & Game Workshops Hotel Stars & Smart Leo สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือและสะท้อนกลับพร้อมนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยมีคณะทำงานจากโครงการ INnovative Capacity building by participative and REflective teacher training for Academia, Society and Enterprises (INCREASE) ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ สหภาพยุโรป ร่วมกับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัย Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม บริษัท ready4europe, AE Consulting Group และ Sumo Technologies และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย Kozminsky University ประเทศโปแลนด์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม
โดยการอบรมครั้งนี้ครอบคลุมในหัวข้อ Leadership Skills, Organizational Culture, Teamwork, Simulation and Business Games, Imagio, และ Hotel Stars ซึ่งทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดการอบรมช่วงทดลอง (Pilot) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ Asian Development College for Community Economy and Technology และ อุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตสะลวงขี้เหล็กด้วย

กิจกรรมอื่นๆ