I-TECH จัดตรวจ ATK นศ.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 275 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) สำหรับการตรวจคัดกรองครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจคัดกรองจาก คุณจริยา ทองคำ พยาบาลวิชาชีพ งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ในการเป็นผู้ตรวจคัดกรอง
สำหรับในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะจัดให้มีการตรวจในสัปดาห์ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ