มรท.ร่วมการประชุมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลซ จ.สิงห์บุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และลพบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และลพบุรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประเด็นความต้องการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยได้รับเกียรติจาก คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร

กิจกรรมอื่นๆ