การประชุม คกก.บริหารสมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 1/65

คุณสุมนต์ทิพย์ สกุลสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดทำงบดุลสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ.2564 เพื่อยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร จ.ลพบุรี / การพิจารณาโครงการกองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ