ผู้บริหาร มรท. ร่วมงานเปิดตัวความร่วมมือโครงการ GenNX Model ผนึกกำลังสร้างคน ลดช่องว่างทักษะ ลดช่องว่างทางสังคม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมนคิงส์ เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือโครงการ GenNX Model ผนึกกำลังสร้างคน ลดช่องว่างทักษะ ลดช่องว่างทางสังคม ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ องค์กรเจเนเรชั่น ประเทศไทย สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างทางทักษะของบัณฑิตจบใหม่ และคนที่หางานให้สามารถเปลี่ยนสายงาน เปิดโอกาสใหม่ผ่านการอัพสกิล เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเริ่มนำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสุขภาพ ยึดความสำคัญของการปรับโจทย์ให้สถาบันอุดมศึกษามีการทำงานที่ใกล้ชิดกับภาคเอกชน สะท้อนความต้องการของตลาดและสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัย Upskill ตอบโจทย์ตลาดงาน เพิ่มความเท่าเทียม โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / การบรรยายเรื่อง ภาคีความร่วมมือเชื่อมต่อโลกการศึกษากับการทำงาน โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม / การบรรยายเรื่อง โครงการพัฒนาทักษะ GenNX Model และการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้าโครงการ GenNX Model / การบรรยายเรื่อง สู้วิกฤติตกงานด้วยการอัพสกิล โดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) / การบรรยายเรื่อง Learn to Earn โดย คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี / การบรรยายเรื่อง GenNX Model ผลลัพธ์และการขยายผล โดย คุณปุณยนุช พัธโนทัย ผู้บริหาร เจเนเรชั่น ประเทศไทย และการเสวนา เรื่อง องค์กรคิดปิด Gap "ช่องว่างทักษะ สร้างโอกาสทางสังคม" โดย คุณจรัสศรี พหลโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Kasikorn Bussiness Technology Group, คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Lineman Wongnai, คุณเป็นหนึ่ง เจียมศรีพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Thoughtworks และ คุณชวิน ศุภวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Living Mobile 

กิจกรรมอื่นๆ