สนง.มาตรฐานฯ จัดอบรมแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 63 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณเกรียงไกร เกียรติพัชรสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ