วจก.จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นศ. ใหม่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 1 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 320 คน ได้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพอันดีตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ และรู้มารยาทในการเข้าสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ