มนส.ประชุมอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/65

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและการให้ข้อแนะนำในการพัฒนาคณะ

กิจกรรมอื่นๆ