วจก.ประชุม นศ.ปี 2

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 240 คน สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ