I-TECH ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 คน ณ ห้อง 20/1001 ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษา

โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแนะแนวเสริมทักษะในการเรียนและการทำงาน โดย คุณมนตรี หอมพนา จากบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และการแนะนำการให้บริการของกองบริการการศึกษา โดย คุณโยธิน อังกูรขจร นักวิชาการ ชำนาญการ และ คุณเธียร วุฒิเกียรติไพบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ