การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7/65

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การรายงานผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ