การประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนศ.ฝึกสอน รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 3/65

อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพิ่มเติม

กิจกรรมอื่นๆ