พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ Universitas PGRI Adi Buana สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์ภาษา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Universitas PGRI Adi Buana สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของ 2 สถาบัน การจัดประชุมสัมมนา การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และการจัดประชุมด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมข้อมูลและการทำกิจกรรมร่วมกันในด้านต่าง ๆ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 - 13 มิถุนายน 2570

กิจกรรมอื่นๆ