ครศ.จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท เเอนด์ สปา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 90 คน ได้รับการเสริมความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้
โดยในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การแบ่งกลุ่มการจัดการเรียนรู้ "หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ (หลักสูตร 4 ปี) และการแบ่งกลุ่มการบูรณาการศาสตร์การสอนกับเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
ส่วนในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นการแบ่งกลุ่มการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการแบ่งกลุ่มการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

กิจกรรมอื่นๆ