สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมอาคารและเครื่องมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ อาคาร 11 และที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ ร่วมให้การต้อนรับ คุณยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมของอาคารและเครื่องมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ 1 และ ระดับ 2 สำหรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2565 - 2568 และให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ที่ 4 เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและหารายได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา รวมถึงประชาชนที่สนใจและมีความต้องการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับชาติ

โอกาสนี้ ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมสังเกตการณ์เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางด้านการบริหารคลังสินค้าของสาขาวิชาด้วย

กิจกรรมอื่นๆ