มรท.ร่วมงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้รับผิดชอบหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และ คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการประชุมสรุปผลงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19” พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการฝ่าวิกฤติ COVID-19 ของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ