การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 2 ราย / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษา จำนวน 1 ราย / การพิจารณาการขอผ่อนผัน กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ จำนวน 3 ราย / การพิจารณาตรวจสอบการชดใช้ทุนในฐานะการเป็นผู้ค้ำประกัน

กิจกรรมอื่นๆ