มรท.จัดประชุมระดมสมอง Focus Group โครงการแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จ.ลพบุรี)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมสมอง Focus Group โครงการแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จังหวัดลพบุรี) ในรูปแบบการประชุมแบบ Onsite และแบบ Online ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะบทบาทของการเป็น อว. ส่วนหน้า สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร), หอการค้าจังหวัดลพบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และสมาคมธนาคาร จำนวน 83 คน ได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ของจังหวัดลพบุรี เพื่อให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอที่มาโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566 - 2570 (จังหวัดลพบุรี) โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นท้าทายในพื้นที่ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านศักยภาพและโอกาสของพื้นที่, ด้านข้อจำกัดและประเด็นท้าทายในพื้นที่, ด้านวิสัยทัศน์ของพื้นที่ และด้านโครงการที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน 5 ปี โดย ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมอื่นๆ