การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 6/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การพิจารณาตำแหน่งงานที่ปฏิบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม

กิจกรรมอื่นๆ