การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/65

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (M และ X) นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนเพิ่มเติม / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.6) ภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564 (Improvement Plan) รอบ 12 เดือน / การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ (ก.พ.อ. 03) และผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ท่าน / การพิจารณาแผนบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมอื่นๆ