นายกสภา มรท. นำคณะผู้บริหาร มรท. ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ ผวจ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา เข้าคารวะ คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันในภารกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการผลิตกำลังคน, ด้านการวิจัยและพัฒนา, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ระหว่างจังหวัดลพบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ