มรท.ร่วมลงนาม MOU การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "9 ตามพ่อ" ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่าง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี, หน่วยจัดการ สสส. จังหวัดลพบุรี, คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองลพบุรี, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเครือข่ายสุขภาวะ โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ จนถึงระดับนโยบายอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และยกระดับความรู้ด้วยการถอดบทเรียน สรุปบทเรียน และจัดการความรู้และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลังโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาคียุทธศาสตร์ เครือข่าย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

กิจกรรมอื่นๆ