การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย / การพิจารณาการดำเนินการจากการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) / การพิจารณาเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ