กองพัฒนา นศ. จัดอบรมทักษะการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 1 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "ทักษะการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม" สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการนักศึกษาของแต่ละคณะ สภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 130 คน ได้สร้างความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาในการนำไปปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง วิศวกรสังคมกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเครื่องมือของวิศวกรสังคมใน 5 เครื่องมือ ได้แก่ ฟ้าประทาน, นาฬิกาชีวิต, ไทม์ไลน์พัฒนาการ, ไทม์ไลน์กระบวนการ และแผนการพัฒนานวัตกรรม และการนำเสนอพื้นที่ปฏิบัติงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่

กิจกรรมอื่นๆ