ผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มรภ. 38 แห่ง

เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และ อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และจัดทำหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ