มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มรภ. 38 แห่ง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาทั้งรูปแบบ Degree และ Non Degree ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ให้มีศักยภาพตามที่ได้ทำความตกลงกัน อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มและการรับรองจากสถานประกอบการต่อไป โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - 21 มิถุนายน 2570

กิจกรรมอื่นๆ