การประชุม คกก.ดำเนินงาน IACE 2022

ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (IACE 2022) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้อง 19/404 อาคาร 90 ปี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน / การพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมและการประกวดประเภทต่าง ๆ

กิจกรรมอื่นๆ