คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี คุณสุภารัตน์  สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วัชรินทร์  อินทพรหม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวนกว่า 30 คน ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานโครงการศาสตร์พระราชาและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โอกาสนี้ อ.ดร.ภาสกร  รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย ในฐานะผู้รับผิดชอบงานบริหาร พร้อมกันนี้ คุณชารินทร์ สิงห์ดี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมผู้นำกลุ่มเกษตรกรสามบุรี (ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี) ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงเกษตรด้วย

กิจกรรมอื่นๆ