พิธีไหว้ครู รร.สาธิต มรท. ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธี 
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 คน พิธีมอบโล่บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อองค์กร จำนวน 10 คน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสาธิตฯ ประเภททุนผลการเรียนดีเด่น, ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ทุนมูลนิธิ รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง รวม 121 ทุน เป็นจำนวนเงิน 326,630 บาท

กิจกรรมอื่นๆ